Daily Archives: 14 marca 2013

Cechy państwa absolutnego

Na przełomie XVII i XVIII w. monarchie ulegały przekształceniu w monarchie absolutne. Ta forma państwa miała swoje specyficzne cechy. Rozbudowie uległ scentralizowany aparat państwowy – panowała biurokracja. Dążono do powiększenia armii, rezygnując z pospolitego ruszenia. Wojsko było regularne i zawodowe. Wzrastały obciążenia podatkowe ludności na rzecz wojska oraz utrzymania biurokracji. Rozbudowywano dwór monarszy. Głównym celem polityki monarchii absolutnej była ekspansja zewnętrzna. Polityka wewnętrzna dążyła do uzyskania nadwyżek budżetowych. Aby ten cel osiągnąć, popierano produkcję własną, podwyższano podatki. Urzędy państwowe obsadzano wykwalifikowanymi pracownikami, wywodzącymi się z mieszczaństwa. Granice danego kraju nadal nie były stałe. Zależały od wyników wojen i układów międzypaństwowych. Były to państwa wielonarodowościowe, a wspólną cechą wszystkich mieszkańców była podległość jednemu władcy. Za władcę, który najpełniej realizował ideę władcy absolutnego uważa się Ludwika XIV – króla Francji.